Lammert Collection 欖物書畫集 Back to Previous Page

This collection contains over 100 paintings with handscrolls, album leaves, umounted originals and mounted painting scrolls. I acquired this collection from a warehouse. I call it "Lammert collection" because the warehouse owner told me that he purchased the paintings from a clearance sales of Lammert Brothers, the oldest Hong Kong auctioneer, as Lammert had to move to a much smaller premises. According to a staff of Lammert, this paintings are the leftover of some disappeared customers. I have tried to trace the names of previous owners and I could only find two, namely Dr. Zhu Da-qian (諸達謙博士) and Mr. Feng Yu-shieng (馮 ? ?).

To be Completed 未完成

In the order of the number of strokes in Chinese writing (以筆劃序)

Please click at each picture to get more information

在各圖上按滑鼠左鍵進入各收藏品的內容

W. Hollar

八大山人 Ba Da Shan-ren 王震 Wang Zhen 王翬 Wang Hui

文嘉 Wen Jia 任預 Ren Yu 任頤 (伯年) Ren Yi (Bonian)

米芾 Mi Fei 朱長文 Zhu Chang-wen 方從義 Fang Cong-yi 鄭元祐 Zheng Yuan-you

伊秉綬Yi Bing-sbou 何翀 He Chong

吳偉Wu Wei 吳昌碩 Wu Chang-shuo

吳石仙 Wu Shi-xian 吳青霞 Wu Qing-xia

李苦禪 Li Ku-chan 李叔同Li Shu-Tong 何香凝 He Xiang-ning

周公理 Zhou Gong-li 岳飛 Yue Fei 禹之鼎 Yu Zhi-ding

金農 Gin Nong 林則徐 Lin Ze-xu

高崙 (劍父) Gao Lun (Jian-fu) 高奇峰 Gao Qi-feng

徐悲鴻 Xu Bei-hong 馬驎 Ma Lin

華喦Hua Yan 唐寅 Tang Yin 徐渭 Xu Wei 容祖椿Rong Zu-chun

 

原濟(石濤) Yuan Ji (Shi Tao)

華喦Hua Yan 唐寅 Tang Yin 徐渭 Xu Wei

張大千Zhang Dai-qian 張熊 Zhang Xiong

區建公 Qu Jian-gong 程十髮 Cheng Shi-fa 陳淳Chen Chun 陸潤庠 Lu Run Xiang

惲壽平 Yun Shou-ping 惲冰 Yun Bing

黃公望 Huang Kung-wang

黃慎Huang Shen 黃易 Huang Yi 黃冑Huang Zhou

程正揆 Cheng Zhengkui

董其昌 Dong Qi-cheong 秉貞 Jiao Bing Zhen 蔣廷錫 Jiang Ting-xi

趙之謙 Zhao Zhi-qian

趙少昂 Zhao Shao-ang

傅抱石 Fu Bao-shi 溥心畬Pu Ru

齊白石Qi Bai-shi 蕭厔泉Xiao Zhi-quan

潘天壽 Pan Tien-shou

黎簡 Li Jian 劉墉 Liu Yong 藍瑛 Lan Ying 羅聘Luo Ping

 

任頤 (伯年) Ren Yi (Bonian)

鄭燮(板橋) Zheng Xie

豐子愷Feng Zi-Kai 蘇六朋 Su Liu-peng

Click Here To See Other Paintings 回到書畫主頁

Back to Home 回到主頁