Hong Kong and Guangdong Artists 香港和廣東畫家作品

Click here to go to Short History of Hong Kong Art 點擊此看 香港藝術簡史

In the order of the number of strokes in Chinese writing (以筆劃序)

Please click at each picture to get more information

在各圖上按滑鼠左鍵進入各收藏品的內容

丁衍庸Ding Yan-yong

甘小文 Gum Siu-man

伍彝生 Wu Yi-sheng 呂媞Lu Di

李柱石 Li Zhu-shi 李曼石 Lee Man-shek 李寶祥 Li Po Bao-xiang

辛鵬九 Xin Peng-jiu 何道根 He Dao-gen 何香凝 He Xiang-ning 呂化松 Lu Hua-song

汪兆銓 Wang Zhao-quan 岑文濤 Cen Wentao 程觀儉 Cheng Guanjian

林 翼中 Lin Yi-zhong 邱福龍 Khoo Fuk Lung 周公理 Zhou Gong-li 易越石 Yi Yueshi

胡仿石 Hu Fang-shi 胡昌碩 Hu Chang-shuo 香瀚屏Xiang Han-ping

黃幻吾Huang Wanwu 黃潮寬 Huang Chao-kuan 黃君實Wong Kwan S.

郭文正 Guo Wen-zheng 容祖椿Rong Zu-chun

梁寒操 Liang Han-cao 張韶石Zhang Shao-shi 區建公 Ou Jiangong

陳炯文Chen Jiong-wen 溫其球 Wen Qi-qiu 溫永琛 Wen Yong-chen

馮潤芝 Fen Run-zhi

廖石梁 Liao Shi-liang 趙少昂 Zhao Shao-ang 鮑少游 Bao Shao-you 

蔣蓮 Jiang Lian 黎雄才Li Xiong-cai 潘佛涵 Pan Fo-han

黎簡 Li Jian

關良Guan Liang

蘇六朋 Su Liu-peng 盧子樞 Lu Zishu

顧青瑤 Gu Qing-yao

Click Here To See Other Paintings 回到書畫主頁

Back to Home 回到主頁