Chinese Artists 中國畫家人名列 Back to Previous Page

In the order of the number of strokes in Chinese writing (以筆劃序)

Please click at each picture to get more information

在各圖上按滑鼠左鍵進入各收藏品的內容

丁衍庸Ding Yan-yong

上睿 Shang Rui

王翬 Wang Hui 王濟遠 Wang Ji-yuan 王禮 Wang Li

王雪濤 Wang Xuetao

文嘉 Wen Jia 文伯仁Wen Boren

 

包楝Bao Dong 伍彝生 Wu Yi-sheng 任頤 (伯年) Ren Yi (Bonian) 任預 Ren Yu

朱偁 Zhu Menglu

何翀 He Chong 勗吾 Wu Xu (待考)

米芾 Mi Fei 朱長文 Zhu Chang-wen 方從義 Fang Cong-yi 鄭元祐 Zheng Yuan-you

 

呂媞Lu Di 吳大徵 Wu Da-cheng 吳作人Wu Zuoren 吳石仙 Wu Shi-xian

吳昌碩 Wu Chang-shuo 吳青霞 Wu Qing-xia 吳作人Wu Zuoren

 

李柱石 Li Zhu-shi 李曼石 Lee Man-shek

李寶祥 Li Po Bao-xiang 辛鵬九 Xin Peng-jiu 何道根 He Dao-gen

呂化松 Lu Hua-song

汪兆銓 Wang Zhao-quan 汪瑔豪 Wang Quan Hao 汪亞塵 Wang Yachen

林 翼中 Lin Yi-zhong 邱福龍 Khoo Fuk Lung 周公理 Zhou Gong-li 易越石 Yi Yueshi

禹之鼎 Yu Zhi-ding 岳飛 Yue Fei

胡仿石 Hu Fang-shi 胡昌碩 Hu Chang-shuo 香瀚屏Xiang Han-ping

馬驎 Ma Lin

原濟(石濤) Yuan Ji (Shi Tao) 華喦Hua Yan 唐寅 Tang Yin 高崙 Gao Lun

 

徐悲鴻 Xu Bei-hong 徐燕蓀 Xu Yansun 區建公 Ou Jiangong

陳半丁Chen Ban-ding 陳昌酩 Chen Chang-ming 陳炯文Chen Jiong-wen

黃幻吾Huang Wan-wu 黃潮寬 Huang Chao-kuan 黃君實Wong Kwan S.

郭文正 Guo Wen-zheng 郭味蕖Kuo Wei-kui 梁寒操 Liang Han-cao

張翀Zhang Zhong 張書旂 Zhang Shu-qi 張韶石Zhang Shao-shi

董其昌 Dong Qichang 秉貞 Jiao Bing Zhen

溫其球 Wen Qi-qiu 溫永琛 Wen Yong-chen 馮潤芝 Fen Run-zhi

溥儒(溥心畬)P'u Ru

廖石梁 Liao Shi-liang 趙少昂 Zhao Shao-ang 趙叔儒 Zhao Shu-ru

蔣蓮 Jiang Lian 齊白石Qi Bai-shi

黎雄才Li Xiong-cai 潘佛涵 Pan Fo-han

潘天壽 Pan Tienshou

魯琪光 Lu Qi-guang 黎簡 Li Jian 劉文西 Liu Wenxi

諸樂三 Zhu Yue-san 謝稚柳 Xie Zhi-liu

盧子樞 Lu Zishu 錢君匋Qian Juntao

關良Guan Liang

 

藍瑛 Lan Ying

蘇六朋 Su Liu-peng

顧青瑤 Gu Qing-yao 顧洛 Gu Luo Sung Dynasty

 

Unidentified (無考品)----To Be Researched

Click Here To See Other Paintings 回到書畫主頁

Back to Home 回到主頁