Calligraphy 書法頁

Please click at each picture to get more information

在各圖上按滑鼠左鍵進入各收藏品的內容

 

岳飛 Yue Fei 董其昌Dong Qichang

鄭燮(板橋) Zheng Xie

黎簡Li Jian 伊秉綬Yi Bingsbou 劉墉Liu Yong

謝鳳岐Xie Fengqi 方國奇 Fang Guoqi 徐應鑾 Xu Yingluan

魯琪光 Lu Qi-guang 王履咸 Wang Luxian

汪瑔豪Wang Xinhao吳淦Wu Gan 梁維森 Liang Weisen

黃槐森, 曹秉哲,謝增, 曹秉睿, 何金壽, 吳鎮Huang Huaisen, Cao Bengzhe, Xie Zeng, Cao Bengruei, He Jinshou, Wu zhen

黎榮翰, 秦鍾簡, 崔舜球, 陳景鎏 Qing Calligraphers

陳官蘭, 馮譽驥, 梁國瑚, 石衡 Chen Guanlan, Feng Yuji, Liang Guohu, Shi Heng

Various Qing Calligraphers 陸潤庠 Lu Runxiang

 

高崙(劍父) Gao Lun (Jian-fu) 李叔同Li Shu-Tong

齊白石Qi Baishi 豐子愷Feng Zi-Kai 梁寒操 Liang Han-cao 郭文正Guo Wen-zhen

汪兆銓 Wang Zhaoquan 廖石梁 Liao Shi-liang 易越石 Yi Yueshi

林 翼中Lin Yi-zhong 香瀚屏Xiang Hanping 陳炯文Chen Jiongwen

徐昌酩 Xu Changming 謝稚柳 Xie Zhiliu 葉豐 Feng Yip

岑文濤 Cen Wentao 程觀儉 Cheng Guanjian 蔣芳Jiang Fang

 

 

Click Here To See Other Paintings 回到書畫主頁

Back to Home 回到主頁